Tin Thị Trường

NTH: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

16-09-2020

NTH: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NTH của CTCP Thủy điện Nước Trong như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/09/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/09/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua việc cho phép ông Nguyễn Văn Cao – thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 và những người có liên quan được phép thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu NTH dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các mức quy định (25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của CTCP Thủy điện Nước Trong) mà không cần phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 10/2020
          - Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến được tổng hợp tại Trụ sở CTCP Thủy điện Nước Trong (Lô B5 – Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

HNX