Thông Tin Cổ Đông

Nghị quyết Hội đồng quản trị VCSC về việc triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư bên ngoài năm 2017

06-07-2017

Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông xem tài liệu đính kèm: