Thông Tin Cổ Đông

Nghị quyết HĐQT về việc quyết định chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

27-02-2019

Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông xem tài liệu đính kèm:

Nghị quyết