Tin Thị Trường

NBP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

12-04-2019

NBP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NBP của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/05/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/04/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/05/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại hội trường tầng 4 nhà điều hành, Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình – số 01A, đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
          - Nội dung họp: Công ty sẽ gửi nội dung đại hội cho cổ đông cùng thư mời họp.

HNX