Tin Thị Trường

MSC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

08-11-2018

MSC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MSC của CTCP Dịch vụ Phú Nhuận như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/11/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/11/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu-1 quyền biểu quyết.
          - Thời gian họp: 12/12/2018
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận, số 78A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh
          - Nội dung họp:  Báo cáo tình hình hoạt động 09 tháng đầu năm 2018;
 Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
 Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

HNX