Tin Thị Trường

MSC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Hoàng Phi

07-12-2018

MSC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Hoàng Phi

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hoàng Phi
- Mã chứng khoán: MSC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 4.972.069 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.972.069 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 22,1%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 28/11/2018.

HNX