Tin Thị Trường

MSC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Lưu Văn Đạt

07-12-2018

MSC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Lưu Văn Đạt

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lưu Văn Đạt
- Mã chứng khoán: MSC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 4.965.102 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.965.102 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 22,07%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 28/11/2018.

HNX