Tin Thị Trường

LSS: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC niên độ 2020-2021

13-01-2021

LSS: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC niên độ 2020-2021

Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC niên độ 2020-2021 như sau


Tài liệu đính kèm
 54446_en-do-2020--2021.pdf

HOSE