Công bố thông tin về việc bổ nhiệm TV Ban kiểm soát mới và từ nhiệm TV Ban kiểm soát

23-04-2019

Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông xem tài liệu đính kèm: