Thông Tin Cổ Đông

Cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

02-04-2021

Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông xem tài liệu đính kèm:

Tóm tắt thay đổi nội dung tài liệu
Tài liệu họp(cập nhật)