Báo cáo giao dịch CP của Bà Trương Nguyễn Thiên Kim

23-04-2019

Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông xem tài liệu đính kèm: