Tin Thị Trường

ANC11607: Thông báo về mức lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi 10 (từ và bao gồm ngày 01/03/2021 đến và không bao gồm ngày 01/09/2021)

23-02-2021

ANC11607: Thông báo về mức lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi 10 (từ và bao gồm ngày 01/03/2021 đến và không bao gồm ngày 01/09/2021)

Trái phiếu ANCO09202101 (mã CK: ANC11607) của Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc Tế thông báo về mức lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi 10 (từ và bao gồm ngày 01/03/2021 đến và không bao gồm ngày 01/09/2021) như sau:


Tài liệu đính kèm
  52310_-TP-ANCO09202101.pdf

HOSE