Thông Tin Cổ Đông

Thông báo việc chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

13-03-2017

VCSC công bố thông tin về việc thay đổi giấy phép hoạt động

02-08-2016

VCSC công bố thông tin về việc sửa đổi bản điều lệ công ty

20-07-2016

Thông báo chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu

17-06-2016

Thông báo đính chính dữ liệu đăng ngày 21.04.2016

27-04-2016

Thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2016

22-04-2016

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông 2016

21-04-2016