Thông Tin Cổ Đông

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

19-05-2017

Thông báo giao dịch cổ phần VCSC từ ngày 15/05/2017

12-05-2017

Thông báo miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phạm Gia Tuấn kể từ ngày 19/04/2017

21-04-2017

Thông báo chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức VCSC đợt 2 năm 2016

21-04-2017

Thông báo tạm dừng giao dịch với cổ phiếu VCSC để làm thủ tục lưu ký

21-04-2017

VCSC công bố thông tin về việc sửa đổi bản điều lệ công ty 04-2017

20-04-2017

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông 2017

20-04-2017

Tài liệu họp DHCD VCSC 2017

12-04-2017

Thông báo việc chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

13-03-2017