Thông Tin Cổ Đông

VCSC thông báo lưu ký chứng khoán tại các thành viên lưu ký

23-06-2017

VCSC thông báo về việc đã đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Việt Nam

23-06-2017

Thông báo Về việc Chốt danh sách cổ đông để thực hiện lưu ký tập trung chứng khoán

12-06-2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

19-05-2017

Thông báo giao dịch cổ phần VCSC từ ngày 15/05/2017

12-05-2017

Thông báo miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phạm Gia Tuấn kể từ ngày 19/04/2017

21-04-2017

Thông báo chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức VCSC đợt 2 năm 2016

21-04-2017

Thông báo tạm dừng giao dịch với cổ phiếu VCSC để làm thủ tục lưu ký

21-04-2017

VCSC công bố thông tin về việc sửa đổi bản điều lệ công ty 04-2017

20-04-2017

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông 2017

20-04-2017