Thông Tin Cổ Đông

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiền bằng văn bản

02-08-2017

Thông báo về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017

05-07-2017

Thông báo về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

02-07-2017

VCSC thông báo lưu ký chứng khoán tại các thành viên lưu ký

23-06-2017

VCSC thông báo về việc đã đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Việt Nam

23-06-2017

Thông báo Về việc Chốt danh sách cổ đông để thực hiện lưu ký tập trung chứng khoán

12-06-2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

19-05-2017