Nhận Định Thị Trường

Bản tin 23-04-2019 - Thị trường tăng điểm, GAS dẫn dắt - VHM, VRE, NT2, ACB, DRC

23-04-2019

Vietnam Today - Thị trường đi ngang, VNM và nhóm ngân hàng giảm điểm - GTN, VHC, NLG, PNJ, VTP, BSR, DXG, HT1, STB, TPB, VCB, VPB

22-04-2019

Bản tin 19-04-2019 - Thị trường chấm dứt đà giảm điểm; Nhóm tiện ích giảm - DHG, FPT, GEX, QNS, POW, VJC, VNM, CTD, DPM, DRC, MBB, NLG, PNJ, SCS, TCM

19-04-2019

Bản tin 18-04-2019 - Thị trường tiếp tục giảm điểm, với ảnh hưởng từ SAB - MBB, NLG, PVD, VJC, HVN, CII, GAS

18-04-2019

Bản tin 17-04-2019 - Chỉ số VN-Index giảm điểm với ảnh hưởng từ VIC, VHM và VRE - DPM, FPT, NT2, PPC

17-04-2019

Bản tin 16-04-2019 - VN-Index thu hẹp đà giảm mạnh 2% vào thời điểm mở cửa để chốt phiên ở mức -0,6% - DQC, VHC, VTP, TCB

16-04-2019

Bản tin 12-04-2019 - Thị trường kết thúc tuần giảm điểm với ảnh hưởng của nhóm ngân hàng - FRT, HVN, MSN, PLX, PPC, VHC, KBC, KDH, SAB, TCM

12-04-2019

Bản tin 11-04-2019 - Giá trị giao dịch khiêm tốn, thị trường tăng điểm nhẹ - DXG, VNM, GMD, PC1

11-04-2019

Bản tin 10-04-2019 - Thị trường giảm điểm phiên thứ hai liên tiếp, cổ phiếu ngân hàng giảm - NT2, VJC, VNM, VTP, SAB

10-04-2019

Bản tin 09-04-2019 - Thị trường giảm điểm; với ảnh hưởng từ VIC, VRE và VHM - DQC, POW, VJC, VNM, AST, CTD, GAS

09-04-2019