Phân Tích Doanh Nghiệp

BID - Kết quả khả quan nhờ đẩy mạnh bán lẻ; Chi phí dự phòng tăng - Báo cáo KQKD

18-05-2018

BVH - Dự phòng thận trọng thông qua dự trữ toán học - Báo cáo KQKD

18-05-2018

HCM - Đẩy mạnh danh mục tự doanh làm gia tăng hệ số beta - Báo cáo ĐHCĐ

18-05-2018

GAS - KQKD tích cực nhờ giá dầu thô cao nhưng sẽ không thực hiện thoái vốn kịp trong năm nay - Báo cáo ĐHCĐ

18-05-2018

VPB [MUA +56,3%] - Thấu hiểu động lực tăng trưởng tiếp theo sẽ giúp mang lại thành quả - Cập nhật

17-05-2018

TLG [PHTT +9%] - Đầu tư cho tương lai - Báo cáo ĐHCĐ & Cập nhật

17-05-2018

KBC [KHẢ QUAN +18,7%] - Triển vọng cải thiện nhờ bán đất KCN tích cực hơn - Cập nhật

16-05-2018

FPT [MUA +24,0%] - Ba mảng Phần mềm, Viễn thông và Giáo dục sẽ là trụ cột thúc đẩy tăng trưởng - Cập nhật

15-05-2018

HVN - Khả năng tăng giá dầu thô ảnh hưởng đến lợi nhuận - Báo cáo ĐHCĐ

15-05-2018

CII - Lợi nhuận Quý 1 thấp phù hợp với dự báo - Báo cáo KQKD

15-05-2018