Phân Tích Doanh Nghiệp

DXG - Đặt kế hoạch thận trọng; thông qua phương án phát hành quyền mua; gia hạn thời gian cho kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi - Báo cáo ĐHCĐ

18-03-2019

TCM [PHTT -5%] - Định giá có vẻ đã hợp lý với triển vọng tăng trưởng thấp - Cập nhật

15-03-2019

HVN [PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG +6,7%] - Duy trì giả định tăng trưởng thấp - Cập nhật

15-03-2019

PC1 [MUA +21,3%] - Mảng xây lắp đường truyền phục hồi phần nào bù đắp cho BĐS - Cập nhật

12-03-2019

REE [MUA +31,6%] - Chờ đợi những thương vụ M&A mới sau khi bất ngờ phát hành thêm trái phiếu - Cập nhật

12-03-2019

CII [MUA +28,3%] - Sẵn sàng tăng trưởng mạnh nhờ mảng BĐS - Cập nhật

11-03-2019

VJC [MUA +23,9%] - Vững vàng vượt những khó khăn sắp tới - Cập nhật

11-03-2019

DRC [PHTT +4,9%] - Chi phí mở rộng thấp hơn so với dự kiến sẽ hỗ trợ lợi nhuận - Cập nhật

11-03-2019

AST [MUA +27,8%] - Lợi nhuận 2019 và 2020 tiếp tục tăng trưởng cao - Cập nhật

11-03-2019

TLG [MUA +29,4%] - Đợt phát hành riêng lẻ giúp dẫn dắt tăng trưởng dài hạn - Cập nhật

08-03-2019