Phân Tích Doanh Nghiệp

BWE - KQKD quý 3/2020 tích cưc dù làn sóng dịch COVID-19 thứ hai - Báo cáo KQKD

29-10-2020

VPB - Lợi suất khoản vay của FEC giảm, dù tăng trưởng cho vay trở lại - Báo cáo KQKD

28-10-2020

STB - Tốc độ hoàn nhập lãi dự thu thấp hơn hỗ trợ NII - Báo cáo KQKD

28-10-2020

LPB - NII vượt dự báo của chúng tôi nhờ tăng trưởng tín dụng tăng mạnh - Báo cáo KQKD

28-10-2020

VIB - Thu nhập lãi thuần tăng mạnh đi kèm với dự phòng thấp hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận - Báo cáo KQKD

28-10-2020

HT1 [KQ +14,5%] - Chi phí lãi vay giảm hỗ trợ lợi nhuận năm 2021 - Cập nhật

28-10-2020

DHC [MUA +44,8%] - Xu hướng nhu cầu giấy bao bì và giá đầu vào thuận lợi - Cập nhật

28-10-2020

HPG - KQKD quý 3/2020 đạt mức cao kỷ lục, được dẫn dắt bởi mảng thép và mảng nông nghiệp - Báo cáo KQKD

27-10-2020

NKG - Sản lượng bán phục hồi, giá HRC tăng hỗ trợ KQKD quý 3 - Báo cáo KQKD

27-10-2020

PHR - Khoản thu nhập từ bồi thường tiếp tục dẫn dắt lợi nhuận - Báo cáo KQKD

27-10-2020