Phân Tích Doanh Nghiệp

BID - NIM giảm mạnh, thu nhập ngoài lãi hỗ trợ lợi nhuận - Báo cáo KQKD

30-11-2020

QNS [KHẢ QUAN +11,7%] - Lợi nhuận chuẩn bị phục hồi; lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ - Cập nhật

30-11-2020

NT2 [MUA +21,0%] - Lượng mưa nhiều tác động đến lợi nhuận - Cập nhật

27-11-2020

CTD [PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG +7,4%] - Tái cơ cấu nội bộ sẽ cần thời gian để đem lại thành quả - Cập nhật

27-11-2020

DHG [PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG -0,5%] - Tăng trưởng ổn định sau năm 2020 - Cập nhật

27-11-2020

GMD [KHẢ QUAN +12,3%] - Quy định mới hỗ trợ triển vọng trong trung hạn - Cập nhật

26-11-2020

PVD [KHẢ QUAN +13,4%] - Kỳ vọng các thách thức do dịch COVID-19 sẽ giảm trong năm 2021 - Cập nhật

26-11-2020

DCM [MUA +25,1%] - Cổ phiếu có cổ tức hấp dẫn dù triển vọng giá dầu đầu vào gia tăng - Cập nhật

26-11-2020

MWG [MUA +63,3%] - Trở lại đà tăng trưởng nhanh chóng - Cập nhật

26-11-2020

PTB [MUA +41,7%] - Mảng gỗ và mảng đá thạch anh giúp gia tăng lợi nhuận cốt lõi - Cập nhật

26-11-2020