Phân Tích Doanh Nghiệp

SSI [MUA +22,3%] - Danh mục tự doanh nhiều khả năng sẽ hỗ trợ cho tình hình kinh doanh khó khăn - Cập nhật

08-07-2019

VEA - Đề ra mục tiêu thận trọng cho năm 2019 - Báo cáo ĐHCĐ

05-07-2019

GTN - Đưa ra kế hoạch hoạt động kinh doanh tham vọng - Báo cáo ĐHCĐ

05-07-2019

BVH [MUA +22,8%] - Đợt phát hành riêng lẻ sẽ giúp tăng vốn và giảm sở hữu nhà nước - Báo cáo ĐHCĐ

05-07-2019

VTP - Mở rộng sang dịch vụ gọi xe, giao hàng (ride-hailing) và thương mại điện tử - BC Gặp gỡ Nhà đầu tư

02-07-2019

NKG [PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG -7,2%] - Tiến gần đến điểm xoay chiều lợi nhuận cốt lõi - Báo cáo ĐHCĐ

01-07-2019

PVS [KQ +14,8%] - Sẵn sàng nắm bắt nhiều cơ hội phía trước - Báo cáo ĐHCĐ

01-07-2019

ACV - Tình hình vẫn chưa rõ ràng - Báo cáo ĐHCĐ

28-06-2019

TPB [PHTT +9,6%] - Quy mô và thanh khoản thấp ảnh hưởng đến câu chuyện tăng trưởng riêng biệt - Cập nhật

27-06-2019

VEA [PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG -3,0%] - Định giá đã khá hợp lý sau đợt tăng giá cổ phiếu gần đây - Cập nhật

26-06-2019