Quan hệ cổ đông
Quay lại

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (mã: VCI) thông báo kết quả Xếp hạng tín nhiệm Dài hạn ở mức A- với triển vọng: Ổn định được công bố lần đầu bởi FiinRatings

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (mã: VCI) thông báo kết quả Xếp hạng tín nhiệm Dài hạn ở mức A- với triển vọng: Ổn định được công bố lần đầu bởi FiinRatings. Chi tiết: [VI] FiinRatings_VCI_Public Announcement.pdf

Powered by Froala Editor