Phân Tích Doanh Nghiệp

HSG [BÁN -24,0%] - Gặp nhiều thách thức để phục hồi lợi nhuận - Cập nhật

21-09-2018

ACV [PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG +5,7%] - Tăng trưởng lượng hành khách trong nhiều năm đối mặt với thách thức về vốn XDCB - Bao cao Lần đầu

20-09-2018

NKG [PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG +8,1%] - Cạnh tranh và chi phí HRC cao ảnh hưởng đến lợi nhuận - Cập nhật

13-09-2018

NVL [PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG -2,9%] - Nỗ lực triển khai dự án mới trong khi đa dạng hóa kinh doanh sang mảng Khách sạn/Nghỉ dưỡng - Cập nhật

12-09-2018

BID [KHẢ QUAN +13,6%] - Cơ cấu cho vay bán buôn thấp nhất trong các NHTMNN, NIM trên đà tăng trưởng - Cập nhật

12-09-2018

TPB [MUA +59%] - Tiên phong trong công nghệ và chuyên gia về thương hiệu khẳng định vị thế của ngân hàng - Báo cáo Lần đầu

11-09-2018

REE [MUA +44,0 %] - Kết quả 6 tháng đầu năm tích cực, chờ đợi các thương vụ M&A được công bố - Cập nhật

11-09-2018

ACB [KHẢ QUAN +15,5%] - ACB đang trên đà thăng tiến - Cập nhật

10-09-2018

VCB [MUA +20,1%] - Các yếu tố thường ảnh hưởng đến NIM giảm bớt để mảng cho vay bán lẻ tỏa sáng - Cập nhật

10-09-2018

BID - Thu nhập ngoài lãi hỗ trợ lợi nhuận, tích cực dự phòng trong 6 tháng đầu năm - Báo cáo KQKD

10-09-2018