Phân Tích Doanh Nghiệp

SCS - Giữ nguyên kế hoạch 2018; kỳ vọng niêm yết trên sàn HOSE trong tháng 7 - Báo cáo ĐHCĐ

03-07-2018

BVH - Vốn điều lệ được kỳ vọng tăng ở cả mảng nhân thọ lẫn phi nhân thọ - Báo cáo ĐHCĐ

29-06-2018

POW - Bất ngờ công bố trả cổ tức tiền mặt tại ĐHCĐ lần đầu tiên - Báo cáo ĐHCĐ

27-06-2018

ACB [KHẢ QUAN +12,9%] - Kết quả khiêm tốn do giữ vững quan điểm thận trọng - Cập nhật

26-06-2018

BSR - Dự án mở rộng và nâng cấp là tâm điểm - Báo cáo ĐHCĐ

22-06-2018

HDB [PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG +5,7%] - Hai sự lựa chọn: HDSaison (hạn chế rủi ro) hoặc FE (đà tăng trưởng) - BC lần đầu

21-06-2018

STB [PHTT -1,2%] - Tái cơ cấu vẫn là dự án dài hạn - Cập nhật

21-06-2018

MBB [MUA +45 %] - Bảo hiểm nhân thọ và tài chính tiêu dùng là các trụ cột thúc đẩy tăng trưởng cao - Cập nhật

21-06-2018

QNS [MUA +32%] - Phân bổ vốn thiếu hiệu quả kìm hãm việc tạo ra giá trị cho cổ đông - Cập nhật

21-06-2018

VIC [KHẢ QUAN +12,7%] - Kỳ vọng bàn giao các BĐS biên lợi nhuận cao trở lại trong Quý 2-4 - Cập nhật

20-06-2018