Phân Tích Doanh Nghiệp

GTN [KHẢ QUAN +15.9%] - Ban lãnh đạo lạc quan về tiến độ tái cấu trúc - ĐCHĐ

29-03-2017

QNS [KHÔNG ĐÁNH GIÁ] - Báo cáo của ban lãnh đạo chủ yếu tập trung vào mảng đường và điện sinh khối - ĐHCĐ

27-03-2017

VCB [PHTT +8,3%] - Tài sản lành mạnh cùng triển vọng tăng trưởng vững chắc - Cập nhật

27-03-2017

AAA - Các nhà máy mới tạo điều kiện mở rộng thị trường - BC Khối khách hàng cá nhân

23-03-2017

PVT [KHẢ QUAN +18,9%] - Nhà máy lọc dầu mới thúc đẩy tiềm năng tăng trưởng - BC lần đầu

22-03-2017

MBB [KHẢ QUAN +14,7%] - Đẩy mạnh cho vay bán lẻ giúp nâng cao lợi nhuận - Cập nhật

22-03-2017

DPM [KHẢ QUAN +18,4%] - Cổ phiếu hấp dẫn nhờ cổ tức và triển vọng tăng trưởng trong dài hạn - Cập nhật

21-03-2017

NLG [PHTT +8,3%] - Tăng trưởng tích cực trong năm 2017, nhưng vẫn còn nhiều thách thức - Cập nhật

21-03-2017

GTN [PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG +5,1%] - Cập nhật

21-03-2017

GTN [BÁN -20,2%] - Diễn biến giá trị cơ bản chưa bắt kịp với đà tăng của cổ phiếu - Cập nhật

21-03-2017