Phân Tích Doanh Nghiệp

DHC - Nhà máy mới thúc đẩy tăng trưởng trong khi rủi ro chính sách giảm - Báo cáo Công ty

21-03-2019

TPB [KHẢ QUAN 19,5%] - Thu nhập lãi thuần tiếp tục khả quan, biên lợi nhuận cho vay chịu áp lực từ huy động vốn - Cập nhật

20-03-2019

DXG - Đặt kế hoạch thận trọng; thông qua phương án phát hành quyền mua; gia hạn thời gian cho kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi - Báo cáo ĐHCĐ

18-03-2019

TCM [PHTT -5%] - Định giá có vẻ đã hợp lý với triển vọng tăng trưởng thấp - Cập nhật

15-03-2019

HVN [PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG +6,7%] - Duy trì giả định tăng trưởng thấp - Cập nhật

15-03-2019

PC1 [MUA +21,3%] - Mảng xây lắp đường truyền phục hồi phần nào bù đắp cho BĐS - Cập nhật

12-03-2019

REE [MUA +31,6%] - Chờ đợi những thương vụ M&A mới sau khi bất ngờ phát hành thêm trái phiếu - Cập nhật

12-03-2019

CII [MUA +28,3%] - Sẵn sàng tăng trưởng mạnh nhờ mảng BĐS - Cập nhật

11-03-2019

VJC [MUA +23,9%] - Vững vàng vượt những khó khăn sắp tới - Cập nhật

11-03-2019

DRC [PHTT +4,9%] - Chi phí mở rộng thấp hơn so với dự kiến sẽ hỗ trợ lợi nhuận - Cập nhật

11-03-2019