Nhận Định Thị Trường

Bản tin 21-09-2018 - Thị trường giảm nhẹ khi các quỹ ETF tái cơ cấu danh mục - MWG, PLX, TCM

21-09-2018

Bản tin 20-09-2018 - Thị trường quay trở lại mốc 1.000 điểm nhờ GAS và nhóm ngân hàng - POW, VCB

20-09-2018

Bản tin 19-09-2018 - Thị trường tăng nhẹ nhờ GAS và nhóm ngân hàng - PC1, PNJ, HSG, MSN

19-09-2018

Bản tin 18-09-2018 - Thị trường tăng trở lại nhờ nhóm tài chính - VJC, SVC

18-09-2018

Bản tin 17-09-2018 - Thị trường giảm điểm với ảnh hưởng từ VIC và nhóm tài chính - PGV, VHC, SSI

17-09-2018

Bản tin 14-09-2018 - Thị trường tăng điểm nhẹ - FRT, NTC, PHR, POW, PVD, VCB

14-09-2018

Bản tin 13-09-2018 - Thị trường tăng nhẹ phiên thứ năm liên tiếp - FPT, PLX

13-09-2018

Bản tin 12-09-2018 - Các mã cổ phiếu năng lượng dẫn dắt đà tăng thị trường - MSN, NT2

12-09-2018

Bản tin 11-09-2018 - Thị trường tăng mạnh khi nhờ mức tăng từ các mã tài chính - Thặng dư thương mại - SCS, NVL

11-09-2018

Bản tin 10-09-2018 - Thị trường tăng điểm nhẹ - HDB, KDH

10-09-2018