Hỗ Trợ

Hướng dẫn thực hiện quyền mua và chuyển nhượng quyền

Quyền mua cổ phiếu phát sinh khi tổ chức phát hành phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ do tổ chức phát hành quy định. Quý khách có thể mua hoặc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm trong thời gian quy định của tổ chức phát hành, thủ tục như sau:

1. Đăng ký mua quyền

Bước 1: Quý khách hàng đăng ký mua quyền qua các phương thức sau

  • Đến trực tiếp VCSC để điền thông tin vào phiếu đăng ký mua
  • Đăng ký qua phần mềm giao dịch trực tuyến (Tham khảo hướng dẫn tại đây)
  • Đăng ký qua nhân viên môi giới quản lý tài khoản

Lưu ý: Tài khoản giao dịch chứng khoán của Quý khách phải đủ số dư tiền để đăng ký mua quyền mua tương ứng.

Bước 2: Sauk hi nhận thông tin VCSC sẽ hạch toán trên hệ thống, hoàn thiện hồ sơ gửi lên VSD.

Bước 3: Sau khi nhận được giấy chứng nhận có hiệu lực đăng ký mua từ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), VCSC sẽ hạch toán số cổ phiếu mua tương ứng của Quý khách vào ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu này trên Sở giao dịch. 

2. Chuyển nhượng quyền

  • Quý khách có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, việc chuyển nhượng quyền mua này do Quý khách hàng tự thỏa thuận với bên mua về giá cả và phương thức thanh toán,
  • Bên chuyển nhượng quyền mua và bên nhận chuyển nhượng quyền sẽ đến VCSC ký trực tiếp vào mẫu chuyển nhượng.
  • Sau khi việc chuyển nhượng hoàn thành có chứng nhận của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thì VCSC sẽ hạch toán rút quyền mua của bên bán, ghi tăng quyền mua cho bên mua nếu bên mua có tài khoản giao dịch chứng khoán tại VCSC.