Hỗ Trợ

HD Ứng Trước Tiền Bán Chứng Khoán

VCI MOBILE
VCI MOBILE S

Dịch vụ Ứng trước tiền bán là gì?

Dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán là dịch vụ hỗ trợ vốn cho khách hàng. Khách hàng có thể ứng một phần hay toàn bộ số tiền đã bán chứng khoán trước thời hạn thanh toán để mua chứng khoán hoặc dùng vào các mục đích khác.

Để ứng trước tiền bán chứng khoán, nhà đầu tư sẽ thực hiện theo các bước:

Bước 1: tại tab "Tùy chọn khác" chọn mục "Ứng trước tiền bán" 


Bước 2: Chọn lệnh cần ứng

Hệ thống sẽ hiển thị các lệnh bán có thể ứng tiền, là các lệnh bán đã khớp lệnh trong ngày T+0, T+1 và T+2. Nhà đầu tư sẽ chọn lệnh bán phù hợpđể thực hiện ứng trước.

Bước 3: Nhập số tiền muốn ứng trước

Bước 4: Nhấn "Gửi" để gửi lệnh yêu cầu VCSC thực hiện lệnh ứng trước.


Khoản vay ứng trước vừa tạo sẽ có thể được kiểm tra trong tab "Lịch sử Giao dịch" trong mục "Ứng trước tiền bán". NĐT có thể theo dõi trạng thái duyệt lệnh ứng trước này.