Hỗ Trợ

Thay đổi mật khẩu đăng nhập

VCI MOBILE
VCI MOBILE S
V-PRO
V-WEB

** Lưu ý: Việc thay đổi mật khẩu trên VCI Mobile cũng đồng nghĩa với việc thay đổi mật khẩu trên VCI Mobile S / V-Web / V-Pro.

Chức năng này cho phép NĐT thay đổi mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản. Sau khi thay đổi mật khẩu, ứng dụng sẽ lập tức khởi động lại.

** Qui tắc: 

  • Mật khẩu có độ dài từ 6-8 ký tự, 
  • Có ít nhất 1 ký tự là số (0,1,2,3.....)
  • Có ít nhất 1 ký tự là chử (a,b,c....)
  • Tất cả viết thường, không có ký tự đặc biệt


Bước 1: Nhà đầu tư đăng nhập vào phần mềm giao dịch chứng khoán và chọn mục "Tùy chọn khác"Bước 2: NĐT chọn vào số tài khoản giao dịch của mình, như hình bên dưới.


Bước 3: Chọn yêu cầu "Đổi mật khẩu"Bước 4: Tại tab "Đổi mật khẩu đăng nhập", NĐT thự hiện nhập các yêu cầu "Mật khẩu cũ" - "Mật khẩu mới" - "Xác nhận mật khẩu mới"  "Gửi"