Hỗ Trợ

Mở tài khoản giao dich chứng khoán phái sinh

Để đăng ký tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh: 

1- Trường hợp dành cho khách hàng mở mới tài khoản chứng khoán: lần đầu khách hàng đến mở tài khoản chứng khoán với VCSC, trong bộ hồ sơ mở mới tài khoản (Tham khảo tại đây) nhà đầu tư ký chọn dịch vụ Giao Dịch chứng khoán phái sinh là hoàn tất việc có tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh.

Trong trường hợp mở tài khoản online (tham khảo tại đây) Khách hàng có thể chọn Giao dịch chứng khoán phái sinh.2- Trường hợp bổ sung Hợp đồng giao dịch chứng khoán phái sinh: đối với khách hàng đã có tài khoản giao dịch chứng khoán tại VCSC, nhưng trước đó chưa đăng ký tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh thì có thể ký bổ sung  "Giấy Đề nghị Đăng Ký Dịch Vụ Bổ Sung". Khách hàng có thể liên hệ nhân viên Môi giới để được hỗ trợ. Hoặc tải file hợp đồng Giấy Đăng ký DV Bổ sung 2021.pdf ký và gửi về VCSC. 
Powered by Froala Editor