Hỗ Trợ

Cổ phiếu lẻ là gì? Bán cổ phiếu lẻ như thế nào?

1- Thế nào là cổ phiếu lẻ?

Theo quy định giao dịch hiện tại của các sàn HSX, HNX và UPCOM có lô giao dịch 100 cổ phiếu thì khi nhà đầu tư sở hữu số lượng cổ phiếu nhỏ hơn 100 cổ phiếu thì lượng cổ phiếu đó được gọi là "Cổ phiếu lẻ"

Ví dụ: NĐT đang sở hửu cổ phiếu VCI có số lượng 10.598 cổ phiếu, thì số cổ phiếu lẻ mà NĐT đang có là 98 cổ phiếu.

2- Cổ phiếu lẻ mua bán như thế nào? 

Đối với việc giao dịch cổ phiếu lẻ trên sàn HNX và Upcom, nhà đầu tư có thể đặt lệnh bán cổ phiếu lẻ bình thường bằng cách đặt lệnh bán số lượng cổ phiếu lẻ riêng. Tức là, NĐT thực hiện lệnh mua/bán cổ phiếu lô chẵn riêng và lệnh mua/bán lô lẻ riêng.

Ví dụ: NĐT sở hữu cổ phiếu PVS khối lượng 540 cổ phiếu cần bán, nhà đầu tư sẽ đặt bán 500 cổ phiếu và đặt tiếp 1 lệnh bán 40 cổ phiếu.

Đối với cổ phiếu lẻ trên sàn HSX thì việc bán cổ phiếu lẻ sẽ khó khăn hơn. NĐT chỉ có thể bán cổ phiếu lẻ trên sàn HSX khi công ty chứng khoán thông báo mua. Tại VCSC, trong 2 ngày giao dịch đầu mỗi tháng VCSC sẽ thông báo việc mua lại cổ phiếu lẻ cho nhà đầu tư (thời điểm mua cổ phiếu lẻ có thể thay đổi theo chính sách của VCSC).