Công Bố Thông Tin Khác

Thông báo về việc tái bổ nhiệm ông Đinh Quang Hoàn và Ông Nguyễn Quang Bảo

20-05-2019

Thông báo về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018

25-04-2019

Báo cáo thay đổi về tỉ lệ sở hữu nhóm đầu tư nước ngoài ngày 23.04.2019

23-04-2019

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm TV Ban kiểm soát mới và từ nhiệm TV Ban kiểm soát

23-04-2019

Báo cáo giao dịch CP của Bà Trương Nguyễn Thiên Kim

23-04-2019

Công bố thông tin giao dich cổ phiếu Bà Trương Nguyễn Thiên Kim

18-04-2019

Thông báo về kế hoạch kinh doanh năm 2019

10-04-2019

Thông báo về việc nhận được thư xin từ nhiệm thành viên ban kiểm soát Hàn Anh Khoa.

03-04-2019