Công Bố Thông Tin Khác

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tháng 07.2018

17-07-2018

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

17-07-2018

Báo cáo định kỳ trái phiếu 6 tháng đầu năm 2018

17-07-2018

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên

17-07-2018

Báo cáo tất toán trái phiếu đợt 1 năm 2017

16-07-2018

Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn 07.2018

11-07-2018

Nghị Quyết HDQT về việc phát hành trái phiếu đợt 3 năm 2018

04-07-2018

Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu đợt 2 năm 2018

04-07-2018

Thông báovề việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quyết định 3460/QĐ-CT ngày 28/06/2018

02-07-2018