Công Bố Thông Tin Khác

VCSC công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu ngày 23/10/2017

23-10-2017

Nghị quyết HĐQT về việc thu hồi cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ

05-10-2017

Bản sửa đổi, bổ sung bản điều lệ công ty

13-09-2017

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

13-09-2017

Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn 06.09.2017

08-09-2017

Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu đợt 2 năm 2017

06-09-2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc VCSC phát hành và niêm yết chứng quyền có đảm bảo

22-08-2017

Thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị phát hành trái phiếu đợt 3 năm 2017 (300 tỷ)

16-08-2017

Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn 09.08.2017

10-08-2017

Thông báo sửa đổi bản điểu lệ công ty

03-08-2017