Công Bố Thông Tin Khác

Báo cáo về sở hữu của nhóm đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

20-04-2018

Nghị Quyết HDQT về việc phát hành trái phiếu đợt 2 năm 2018.

04-04-2018

Báo cáo về sở hữu của nhóm đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

30-03-2018

Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu của nhân viên nghỉ việc tháng 03.2018

29-03-2018

Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu của nhân viên nghỉ việc

15-03-2018

Nghị quyết HDQT về việc mở thêm phòng giao dịch Pasteur

14-03-2018