Công Bố Thông Tin Khác

Báo cáo tình hình tất toán trái phiếu mã VB2016300.02

19-01-2018

Thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị phát hành trái phiếu đợt 1 năm 2018

17-01-2018

Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu đợt 3 và đợt 4 năm 2017

16-01-2018

Thông báo về quyết định tái bổ nhiệm tổng giám đốc

09-11-2017