• Item Thumbnail (+84) 28 3914 3588

  • Item Thumbnail (+84) 24 6262 6999

  • Item Thumbnail info@vcsc.com.vn

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH

Chu trình thực hiện chứng quyền có đảm bảo

[+]

 

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH

Cấu trúc pháp lý Chứng quyền có đảm bảo tại VN

 

FAQS

Thông báo chào bán chứng quyền có đảm bảo

VCSC thông báo phát hành chứng quyền mua:

 Tên chứng quyền  MWG/VCSC/M/Au/T/A1

 Chứng khoán cơ sở

 MWG (Công ty CP Thế giới di động)

 Giá phát hành

 5.600 VND

 Giá thực hiện

 94.000 VND

 Tỉ lệ chuyển đổi

 5:1

 Thời hạn

 3 tháng
 Tổng số lượng phát hành  1.500.000 chứng quyền

Khối lượng đăng ký:

  • Tối thiểu: 10.000 chứng quyền / mỗi nhà đầu tư
  • Tối đa: 100.000 chứng quyền / mỗi nhà đầu tư

Đăng ký từ ngày 04/09/2019 đến 15h ngày 05/09/2019

Nộp tiền từ ngày 06/09/2019 đến 15h ngày 09/09/2019

Tài khoản nộp tiền:

  • STK 119.10.0003.69732
  • Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: [Họ tên] [STK giao dịch CK] thanh toán [Số lượng] chứng quyền MWG

Tài liệu đính kèm
Đăng ký tổ chức.doc
Đăng ký cá nhân.doc
Giấy chứng nhận chào bán.pdf
Thông báo phát hành.pdf
01.Cam ket ve tai san ky quy dam bao thanh toan va chung khoan PNRR.pdf
02.Giay dang ky chao ban chung quyen co bao dam.pdf
03.Ban cao bach - vFFinal.pdf
04. ĐHCĐ - NGHỊ QUYẾT 01.2019 (22.04.2019).pdf
05. ĐHCĐ - BIÊN BẢN HỌP 22.04.2019.pdf
06. NQ 09.2019 - 10.05.2019 - Phát hành niêm yết CW.pdf
07. Phu luc NQ 09.2019 - Thong tin chi tiet ve dot chao ban chung quyen co bao dam cho chung khoan co so MWG.pdf
08.Quy trinh dang ky chao ban trong hoat dong phat hanh chung quyen co bao dam.pdf
09. Quy trinh NY CBTT.pdf
10.Quy trinh tao lap thi truong trong hoat dong phat hanh chung quyen co bao dam.pdf
11. Quy trinh KSNB.2017.pdf
12.Quy trinh quan tri rui ro trong hoat dong phat hanh chung quyen co bao dam.pdf
13. Quy trinh phong ngua rui ro trong hoat dong phat hanh chung quyen co bao dam.pdf
14. Quy trinh LKTTBT.pdf
15.Phuong an bao dam thanh toan cho nguoi so huu chung quyen va phuong an phong ngua rui ro cho chung quyen.pdf
16. Điều Lệ 2017.pdf
16.a. Điều lệ - Sửa đổi 21.08.2019.pdf
17. VCI_18CN_BCTC_KT.pdf
18. VCI_19Q2_BCTC_SX.pdf
19. VCI_BC-TL-AN-TOAN-TAI-CHINH-31.12-2018.pdf
20. Establishment license 06 Nov 2007.pdf
21.Hop dong nguyen tac.pdf

Làm thế nào để tôi sử dụng chứng quyền vào giao dịch?

Chứng quyền có bảo đảm mang đến nhiều cơ hội trong giao dịch bao gồm đòn bẩy, phòng ngừa rủi ro (hedging), lợi thế tiền mặt và sự đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Các rủi ro tiềm ẩn của chứng quyền là gì?

Mặc dù tính đòn bẩy mang đến nhiều lợi nhuận hơn, nó cũng làm tăng rủi ro Mức tổn thất tối đa là 100%, nhưng được giới hạn bởi vốn đầu tư ban đầu. Thời hạn của chứng quyền cũng đồng nghĩa với thời gian đến đáo hạn ảnh hưởng đến giá của chứng quyền. Bạn nên theo dõi thường xuyên, đặc biệt là khi gần đáo hạn.

Mức độ rủi ro và lợi nhuận của chứng quyền so với các công cụ tài chính khác?

Chứng quyền – rủi ro cao, lợi nhuận cao như hợp đồng quyền chọn.

LIÊN HỆ

Tình trạng

Mục đích

Mã Bảo Mật

Chúng tôi mong nhận được ý kiến và câu hỏi của quý nhà đầu tư và sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất. Vui lòng gửi email đến bộ phận mối giới của VCSC localsales@vcsc.com.vn